Lớp học – học phí

DANH MỤC MÔN HỌC – HỌC PHÍ

CHƯƠNG TRÌNH

LỚP

THỜI GIAN

HỌC PHÍ

ANH VĂN THIẾU NHI
Family and Friends 1 Family and Friends 1A 1 Tháng 300.000 đ
Family and Friends 1B 1 Tháng 300.000 đ
Family and Friends 1C 1 Tháng 300.000 đ
Family and Friends 2 Family and Friends 2A 1 Tháng 300.000 đ
Family and Friends 2B 1 Tháng 300.000 đ
Family and Friends 2C 1 Tháng 300.000 đ
Family and Friends 3 Family and Friends 3A 1 Tháng 300.000 đ
Family and Friends 3B 1 Tháng 300.000 đ
Family and Friends 3C 1 Tháng 300.000 đ
Family and Friends 4 Family and Friends 4A 1 Tháng 300.000 đ
Family and Friends 4B 1 Tháng 300.000 đ
Family and Friends 4C 1 Tháng 300.000 đ
Family and Friends 5 Family and Friends 5A 1 Tháng 300.000 đ
Family and Friends 5B 1 Tháng 300.000 đ
Family and Friends 5C 1 Tháng 300.000 đ
Family and Friends 6 Family and Friends 6A 1 Tháng 300.000 đ
Family and Friends 6B 1 Tháng 300.000 đ
Family and Friends 6C 1 Tháng 300.000 đ
ANH VĂN PHỔ THÔNG – CHỨNG CHỈ QUỐC GIA ABC
American English File 1 American English File 1A 2 Tháng 700.000 đ
American English File 1B 2 Tháng 700.000 đ
American English File 2 American English File 2A 2 Tháng 700.000 đ
American English File 2B 2 Tháng 700.000 đ
American English File 3 American English File 3A 2 Tháng 700.000 đ
American English File 3B 2 Tháng 700.000 đ
American English File 4 American English File 4A 2 Tháng 700.000 đ
American English File 4B 2 Tháng 700.000 đ
LUYỆN THI CHỨNG CHỈ QUỐC GIA ABC
Chứng chỉ quốc gia A 1 Tháng 600.000 đ
Chứng chỉ quốc gia B 1 Tháng 700.000 đ
Chứng chỉ quốc gia C 1 Tháng 800.000 đ
ANH VĂN GIAO TIẾP QUỐC TẾ TOEIC
PRE-TOEIC (100-300) Starter TOEIC 3 Tháng 2.500.000 đ
TOEIC 1 (300-400) Developing Skills for the TOEIC Test 3 Tháng 2.600.000 đ
TOEIC 2 (400-500) Target TOEIC 3 Tháng 2.600.000 đ
TOEIC 3 (500-600) TOEIC Analyst 3 Tháng 2.700.000 đ
TOEIC 4 (600-700) LONGMAN 3 Tháng 2.700.000 đ
TOEIC 5 (700-800) LONGMAN 3 Tháng 2.700.000 đ
LUYỆN THI TOEIC 3 Tháng 2.600.000 đ

 

may lam bia set

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *