Lớp American English File 4

Lớp học anh văn chứng chỉ quốc gia trình độ ABC (Lớp American English File 4) khai giảng hàng tháng.

1. Đối tượng tham gia khóa học anh văn chứng chỉ quốc gia ABC Lớp American English File 4
 • Đã học qua lớp American English File 3 hoặc trình độ tương đương.
2. Nội dung chương trình học anh văn chứng chỉ quốc gia ABC (Lớp American English File 4)
 • Grammar
 • Vocabulary
 • Pronunciation

Các bài học:

 • Q and A
 • Do you believe it?
 • You’re doctor!
 • National stereotypes: truth o myth?
 • Air travel: the inside story
 • Incredibly short stories
 • The one place a burglar won’t look
 • Stormy weather
 • Taking arisk
 •  …
3. Tài liệu khóa học và thời gian học
 • Thời gian học 4 tháng
 • Giáo trình American English File 4

American-English-File-4

may lam bia set

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *