Anh văn phổ thông – CCQG ABC

Lớp American English File 1

Lớp học anh văn chứng chỉ quốc gia trình độ ABC  khai giảng hàng tháng. 1. Đối tượng tham gia khóa học anh văn chứng chỉ quốc gia ABC Lớp American English File 1 Đã từ học anh văn. 2. Nội dung chương trình học anh văn chứng chỉ quốc gia ABC Lớp American English File 1 Nice to meet you I’m not ...

Read More »

Lớp American English File 2

Lớp học anh văn chứng chỉ quốc gia trình độ ABC (Lớp American English File 2) khai giảng hàng tháng. 1. Đối tượng tham gia khóa học anh văn chứng chỉ quốc gia ABC Lớp American English File 2 Đã học qua lớp American English File 1 hoặc trình độ tương đương. 2. Nội dung chương trình học anh văn chứng chỉ quốc ...

Read More »

Lớp American English File 3

Lớp học anh văn chứng chỉ quốc gia trình độ ABC (Lớp American English File 3) khai giảng hàng tháng. 1. Đối tượng tham gia khóa học anh văn chứng chỉ quốc gia ABC Lớp American English File 3 Đã học qua lớp American English File 2 hoặc trình độ tương đương. 2. Nội dung chương trình học anh văn chứng chỉ quốc ...

Read More »

Lớp American English File 4

Lớp học anh văn chứng chỉ quốc gia trình độ ABC (Lớp American English File 4) khai giảng hàng tháng. 1. Đối tượng tham gia khóa học anh văn chứng chỉ quốc gia ABC Lớp American English File 4 Đã học qua lớp American English File 3 hoặc trình độ tương đương. 2. Nội dung chương trình học anh văn chứng chỉ quốc ...

Read More »